Celem wszystkich działań doradczych jakie oferuje nasza firma jest przedstawienie Państwu jak najkorzystniejszego rozwiązania optymalizującego zużycie i koszty energii i paliw w Państwa obiektach, oraz opracowanie jak najbardziej korzystnego modelu finansowania dla tej inwestycji. Nasi inżynierowie zbadają zasadność i możliwość wykonania u Państwa poszczególnych rozwiązań technicznych (z uwzględnieniem najnowszych technologii), eksperci do spraw finansowych zbadają możliwości pozyskania dotacji, sfinansowania inwestycji w modelu ESCO czy skorzystania z rozwiązań PPP.

 

Audyty termomodernizacyjne

Przez audyt energetyczny (termomodernizacyjny) należy rozumieć opracowanie określające zakres, parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

Zakres audytu energetycznego budynku:

 1. inwentaryzacja techniczno-budowlanej budynku
 2. ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych
 3. wykaz wskazanych do oceny efektywności i dokonanie wyboru usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
 4. dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, z określeniem kosztów na podstawie odpowiednich kosztorysów sporządzonych według metody kalkulacji uproszczonej,
 5. opis techniczny i niezbędne szkice optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji.

Audyt termomodernizacyjny jest punktem wyjścia do określenia zasadności i zakresu wykonania usprawnień termomodernizacyjnych. Ponadto audyt stanowi podstawowy dokument podczas ubiegania się o dotację , pożyczkę lub premię termomodernizacyjną.

Dla kogo audyt termomodernizacyjny:

 • Dla spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, budynków użyteczności publicznej (szkoły, urzędy, szpitale), które chcą zmniejszyć zapotrzebowanie i koszty zakupu energii w swoich budynkach
 • Dla wszystkich którzy chcą ubiegać się o premię termomodernizacyjną,  dotację, pożyczkę na inwestycję

 

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej, to dokument, który określa wielkość rocznego zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia. W świadectwie charakterystyki energetycznej określa się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającą z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie stałych i obiektywnych cech, nie zaś na podstawie zużycia energii, które może ulegać istotnym zmianom w zależności od sposobu użytkowania i zwyczajów użytkowników. Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat. Nowe świadectwo należy sporządzić po upływie owych 10 lat lub, gdy w wyniku przebudowy lub remontu ulegnie zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Dokument musi być zarejestrowany w Centralnym Rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera:

 1. Podstawowe dane dotyczące budynku,
 2. Wielkość energii niezbędnej na potrzeby: ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków niemieszkalnych także energii na potrzeby oświetlenia,
 3. Wskaźniki porównawcze budynku analizowanego z budynkiem referencyjnym (teoretycznym), który cechuje się takimi samymi parametrami zbudowany zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi.

Obowiązkowi sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej podlega każdy budynek oddawany do użytkowania oraz budynek podlegający zbyciu lub wynajmowi. W przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiącymi samodzielną całość techniczno-użytkową, przed wydaniem lokalu mieszkalnego lub takiej części budynku osobie trzeciej, sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego lub części budynku. W przypadku budynków ze wspólną instalacją grzewczą świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się wyłącznie dla budynku, a w innych przypadkach także dla lokalu mieszkalnego najbardziej reprezentatywnego dla danego budynku.

Z obowiązku posiadania świadectw charakterystyki energetycznej zwolnione są budynki:

 • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
 • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
 • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej,
 • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok,
 • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Świadectwa wykonywać mogą osoby posiadające do tego stosowne uprawnienia oraz zarejestrowane w wykazie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

 

Audyty efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej jest niezbędnym załącznikiem w procesie pozyskania tzw. Białych certyfikatów. Są one dobrem zbywalnym podlegającym obrotowi na Towarowej Giełdzie Energii.

Białe certyfikaty przysługują każdemu, kto zrealizował lub planuje zrealizować przedsięwzięcie poprawiające efektywność energetyczną. Wystarczy, że inwestycja ta przyczyni się do oszczędności energii w ilości 10 toe/rok.

Białe certyfikaty uzyskać można za szereg inwestycji m.in. :

 • termomodernizację budynków,
 • modernizację źródeł ciepła,
 • modernizację systemu c.o.
 • modernizację systemu c.w.u.
 • poprawę wydajności energetycznej podczas produkcji: pary, sprężonego powietrza, chłodu,
 • wymianę oświetlenia,
 • wymianę sprzętu AGD,
 • ograniczenie strat ciepła w procesie produkcyjnym,
 • działania optymalizacyjne w dziedzinie produkcji, przesyłania i dystrybucji ciepła oraz energii elektrycznej,
 • wprowadzenie odzysku ciepła.

W celu pozyskania białych certyfikatów, należy złożyć w stosownym terminie do Urzędu Regulacji Energetyki komplet dokumentów w skład którego wchodzą m.in.  audyt efektywności energetycznej oraz deklaracja.

Już dziś skontaktuj się z naszymi ekspertami i dowiedź się czy Twoja inwestycja może ubiegać się o przyznanie białych certyfikatów.

logo audiso
AUDISO
Tychy, Harcerska 60
tel: 721 899 111
biuro@audiso.pl
projekt i wykonanie strony internetowej:
group4 - strony internetowe